گروهبندی

محله ها
جدیدترین ها
آگهی های خطی

از رشته‌ی زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن چه میدانید؟

نوشته Admin   نگارش 1398/5/26

ب ـ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺨﺼﺺ  
رﺷﺘﻪ زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن ﯾﮑﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮي ، ﺗﺸﺨﯿﺺ ، درﻣﺎن و ﭘﯽ ﮔﯿﺮي ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ زﻧﺎن  و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﭘﺴﺘﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ، و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﻦ اﻋﻀﺎء ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻃﺒﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺣﯿﻦ ﺑﺎرداري و زاﯾﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﺎرﺿﻪ دار ﻣﯽ ﭘﺮدازد
ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬراﻧﺪن دوره دﺳﺘﯿﺎري و ﮐﺴﺐ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺮﺑﻮط ، داراي داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺒﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ، ﺗﺸﺨﯿﺺ و اداره – management – ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ زﻧﺎن ، ﭘﺴﺘﺎن ، ﺑﺎرداري و زاﯾﻤﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد . ﻣﺘﺨﺼﺺ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اراﺋﻪ آﻣﻮزش ، ﻣﺸﺎوره و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران در ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ در ﺣﺎﻻت ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﺎرﺿﻪ دار ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزﺷﯽ
آﻣﻮزش دﺳﺘﯿﺎران در ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﺳﺘﯿﺎري زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن ، در ﺣﯿﻄﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﯽ  ﻧﮕﺮﺷﯽ و ﻣﻬﺎرﺗﯽ –
 ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ اﺻﻠﯽ – ، ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ
ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺎوره ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ، ﻣﺸﺎوره ﻗﺒﻞ از  ﺑﺎرداري، ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي دوران ﺑﺎرداري – Prenatal care – ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﻗــﺒﻞ – antepartum care – ، ﺣﯿﻦ – intrapartum care – ، و ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن  postpartum care – ، زاﯾﻤﺎن ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ، ﻋﻮارض ﻃﺒﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ، و ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻫﺎي ﭘﺮ ﺧﻄﺮ
۱ـ اﻧﺠﺎم زاﯾﻤﺎن ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﭘﯽ زﯾﻮﺗﻮﻣﯽ ؛
۲ـ اﻧﺠﺎم زاﯾﻤﺎن ﻫﺎي واژﯾﻨﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻮرﺳﭙﺲ و ﯾﺎ وﮐﯿﻮم ؛
۳ـ اﻧﺠﺎم زاﯾﻤﺎن ﻫﺎي واژﯾﻨﺎل ﺑﺮﯾﭻ و ﭼﻨﺪ ﻗﻠﻮﯾﯽ ؛
۴ـ اﻧﺠﺎم زاﯾﻤﺎن واژﯾﻨﺎل ﺑﻌﺪ از ﺳﺰارﯾﻦ ﻗﺒﻠﯽ – در ﺻﻮرت ﻓــﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ – ؛
۵ـ اﻧﺠﺎم ﺳﺰارﯾﻦ و ﺳﺰارﯾﻦ ﻫﯿﺴﺘﺮﮐﺘﻮﻣﯽ ؛
۶ـ اداره و درﻣﺎن اﻧﻮاع ﺳﻘﻂ ؛
۷ـ ﺗﺮﻣﯿﻢ اﻧﻮاع ﭘﺎرﮔﯽ ﻫﺎي ﻫﻨﮕﺎم زاﯾﻤﺎن و ﮐﻮراژ ؛
۸ـ ﺑﯽ ﺣﺴﯽ و ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ در ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ – اﻧﺠﺎم ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ و ﭘﻮدﻧﺪال ، و آﻣﻮزش اﺻﻮل ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻫﺪاﯾﺘﯽ
۹ـ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اداره ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺪﺣﺎل
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﯾﻞ ژﻧﺘﯿﮑﯽ –10
۱۱ـ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﻓﻮري در ﻧﻮزادان – ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در اﻧﺠﺎم اﺣﯿﺎي ﻧﻮزاد از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاري ﺗﺮاﺷﻪ


`